DANH MỤC CHỌN SÁCH LỚP 2 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GDĐT CƯMGAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔNG HỢP DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2, NĂM HỌC 2021-2022 ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN
CV 625/SGDĐT-GDTH-GDMN
STT Môn học TT SÁCH Nhà Xuất bản Tên Bộ sách Tổng chủ biên/Chủ biên Số phiếu
bầu chọn
1 Tiếng Việt 2 1 NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng – Tổng Chủ biên
Bùi Mạnh Hùng,  Trần Thị Hiền Lương – Đồng  CB
13/13.
2 Toán 2 1 NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức Hà Huy Khoái – Tổng Chủ biên
Lê Anh Vinh – Chủ biên
13/13.
3 Đạo đức 2 1 NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan – Tổng Chủ biên
Trần Thành Nam – Chủ biên
13/13.
4 Tự nhiên xã hội 2 1 NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức Vũ Văn hùng – Tổng Chủ biên
Nguyễn Thị Thấn – Chủ biên
13/13.
5 Giáo dục
Thể chất 2
1 NXB Giáo dục
Việt Nam
Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn – Tổng Chủ biên
Lê Anh Thơ – Chủ biên
13/13.
6 Âm nhạc 2 1 NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức Hoàng Long, Đô Thị Minh Chính – đồng Tổng CB , kiêm Chủ biên 13/13.
7
thuật 2
1 NXB Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung
– đồng Tổng Chủ biên
Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc – Chủ biên
13/13.
8 Hoạt động
trải nghiệm 2
1 NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức Lưu Thị Thủy, Bùi Sỹ Tụng
– đồng Tổng Chủ biên
Nguyễn Thụy Anh – Nguyễn Thanh Bình – Chủ biên
13/13.
9 Tiếng Anh 2 1 NXB Giáo dục Việt Nam Hoàng Văn Vân- Tổng chủ biên 13/13.
Quảng Hiệp, ngày   17 tháng  5 năm 2021
Hiệu trưởng
Các thành viên tham gia lựa chọn:
STT Họ tên Chức vụ chữ ký
1 Lê Xuân Luyện Hiệu trưởng
2 Trần Thị Anh Đào Phó Hiệu trưởng
3 Đặng Thị Minh Châu KT
4 Phùng Thị Kiều Oanh KT
5  Đinh Thị Thống KT
6 Lý Thị Hường KT
7 Lê Văn Đường KT
8 Nguyễn Thị Hương Giáo viên
9 Phan Thị Lê Giáo viên
10 Huỳnh Thị Thủy Giáo viên
11 Lê Nguyễn Phương Uyên Giáo viên
12 Vũ Nguyễn Huyền Diệu Giáo viên
13  Nguyễn Thị Bạch Tuyết Trưởng BĐD PHHS
Quảng Hiệp, ngày   17 tháng  5 năm 2021
Hiệu trưởng