BIÊN BẢN  GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNGTH NGUYỄN VĂN TRỖI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                     Quảng Hiệp, ngày 19 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN  GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 CHƯƠNG TRÌNH GDPH 2018 CHO NĂM HỌC 2020- 2021 Thời gian, địa điểm: Thời gian: 8giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm... ...
Kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng

Lượt xem:

...
Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách GK 2020 – 2021

Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách GK 2020 – 2021

Lượt xem:

...