BIÊN BẢN  GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNGTH NGUYỄN VĂN TRỖI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                     Quảng Hiệp, ngày 21 tháng 3 năm 2022 BIÊN BẢN  GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 CHƯƠNG TRÌNH GDPH 2018 CHO NĂM HỌC 2022- 2023 Thời gian, địa điểm: Thời gian: 8giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm... ...
BIÊN BẢN  GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNGTH NGUYỄN VĂN TRỖI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                     Quảng Hiệp, ngày 19 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN  GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 CHƯƠNG TRÌNH GDPH 2018 CHO NĂM HỌC 2020- 2021 Thời gian, địa điểm: Thời gian: 8giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm... ...
BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Lượt xem:

       PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR TRƯỜNGTH NGUYỄN VĂN TRỖI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hanh phúc                                                                                       Quảng Hiệp, ngày 22 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH GDPH 2018 CHO NĂM HỌC 2021 – 2022 Thời gian, địa điểm Thời gian: 7 giờ 45phút ngày 22 tháng 3 năm 2021... ...